Intrinsieke Waarde 2021

Hierbij presenteren wij u de Intrinsieke Waarde van Woon-Winkel Fonds per ultimo 2021.

Overzicht van de Intrinsieke Waarde per Participatie:

Intrinsieke Waarde per 31 december 2021                 €    180,34

Intrinsieke Waarde per 31 december 2020                  €   171,24

***

Direct resultaat  2021                                                     

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief direct resultaat van € 391.367 t.o.v. € 2.097.068 in 2020. Deze daling is vrijwel geheel te verklaren door herfinancieringskosten van
€ 1,6 miljoen. Verder zijn enerzijds de exploitatiekosten en financieringslasten licht gedaald, anderzijds zijn de kosten van de beheerder en de overige bedrijfslasten licht gestegen.

Doelstellingen voor 2022

De belangrijkste doelstelling voor 2022 is de beleggingen van Woon-Winkel Fonds zodanig te “upgraden”, dat deze te allen tijde aan de veranderende eisen van de markt, zowel van de financiers als van de huurders, (blijven) voldoen. De speerpunten blijven ook in 2022 het optimaliseren van de huurinkomsten en beheersing van de kosten.