Terug naar verhandelbaarheid (let op: dit is geen aanbieding van effecten, zoals vermeld in artikel 5.1. van de Wft).

1.       Algemeen

1.1.    De Beheerder publiceert vraag en aanbod op een besloten platform op de website.
1.2.    Transacties worden gecommuniceerd i.v.m. eventuele bezwaren.
1.3.    Participanten hebben een periode van 4 weken om bezwaar aan te tekenen.
1.4.    De transactie is definitief als er binnen de bezwaarperiode van 4 weken geen bezwaar is ingediend.
1.5.    Participanten die Participaties willen kopen of verkopen verklaren zich akkoord met deze voorwaarden.
1.6.    Uitsluitend de Beheerder is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen zal de Beheerder communiceren met alle Participanten.
1.7.    De Beheerder kan de periode waarin verhandelbaarheid is toegestaan beperken en zal de Participanten daarover tijdig informeren.
1.8.   In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet of niet geheel voorzien beslist de Beheerder.
1.9.    Over het totaal bedrag van de transacties, is het Fonds de Beheerder een vergoeding van maximaal 1% schuldig.
1.10.   Individuele kopende en verkopende Participanten zijn geen vergoeding aan het Fonds of de Beheerder verschuldigd.
 

2.      Participaties verkopen

2.1.    Aanbiedingen (tot verkoop) zijn bindend en verplichten tot levering.
2.2.    Minimaal aantal Participaties na verkoop is 100 Participaties.
2.3.    Participanten met 100 Participaties of minder dienen alle Participaties te verkopen.
2.4.    De transactie komt tot stand onder voorbehoud van bezwaar als vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn.
2.5.    Voor deze overeenstemming is melding van het met de vraag corresponderende bod op het besloten platform op de website beslissend, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Beheerder.
2.6.    De transactie wordt op het besloten platform op de website gepubliceerd onder voorbehoud van de bezwaarprocedure.
 

3.      Participaties kopen

3.1.    Biedingen (tot koop) zijn bindend en verplichten tot afname.
3.2.    Kopende partij is vrij in zijn keus met wie en voor welke prijs hij de transactie aangaat.
3.3.    De transactie komt tot stand onder voorbehoud van bezwaar als vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming zijn.
3.4.    Voor deze overeenstemming is melding van het met de vraag corresponderende bod op het besloten platform op de website beslissend, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Beheerder.
3.5.    De transactie wordt op het besloten platform op de website gepubliceerd onder voorbehoud van de bezwaarprocedure.

4.      Bezwaar

4.1.    Bezwaar kunt u indienen via het bezwaarformulier. Dit formulier is te downloaden op www.woon-winkelfonds.nl/bezwaar.
4.2.    Bezwaren dienen 4 weken na publicatie en melding van de transacties schriftelijk bij de Beheerder binnen te zijn.
4.3.    Bezwaarformulieren die onjuist zijn ingevuld dan wel niet tijdig zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.
4.4.    Bezwaren dienen bovendien te voldoen aan de voorwaarden gesteld op het betreffende formulier.
4.5.    De Beheerder gaat er van uit dat Participanten hun verantwoordelijkheid kennen en alleen op zakelijke en inhoudelijke gronden bezwaren aantekenen.
 

5.      Afronden transactie

5.1.    Als de bezwaarperiode zonder bezwaren is verstreken informeert de Beheerder beide contractpartijen.
5.2.    Daarnaast informeert de Beheerder alle Participanten aangaande afgeronde transacties door vermelding op het besloten platform op de website.
5.3.    De Beheerder werkt het Participantenregister bij naar aanleiding van het transactieformulier en communiceert dit met betrokken Participanten.
5.4.    De Beheerder verstrekt de betrokken Participanten een bijgewerkt afschrift van het Participantenregister.